Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

Praktijk voor natuurgeneeskunde Zensitive is een eenmanszaak gevestigd in Rotterdam, aan de Lambertusstraat 55b, 3061WE te Rotterdam.

Natuurgeneeskundige is de behandelend massagetherapeut die werkt volgens de 5 natuurgerichte principes

Cliënt is iedere natuurlijke persoon die met Zensitive een behandeling overeenkomt aangaat.

 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de Natuurgeneeskundige en cliënt.

3. Uitvoering van de overeenkomst

Natuurgeneeskundige zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Natuurgeneeskundige is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de cliënt verstrekte en/of onvolledige gegevens.

De behandeling is geen vervanging van een reguliere zorg, behandeling en/of medicijnen.  De reguliere geneeskunde en complementaire cq. paramedische zorg kunnen goed  gecombineerd worden.

De behandeling heeft niet in alle gevallen direct gevolgen voor de klachten, in sommige gevallen kan er soms eerst een verergering van de klachten ontstaan. Dit wordt tevens in het eerste consult uitgelegd.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de voortgang, effecten en resultaten van de behandeling. Wat u zelf doet met de gegeven adviezen en behandeling is van groot belang voor het slagen van de therapie.


Bepalingen BATC behandelovereenkomst:

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform de BATC regelgeving.

De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de BATC       natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken.

De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.

Indien de hulpvrager tegen het advies in van de BATC Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant, of kan per consult overgemaakt worden. Bij overmaking ontvangt u de declaratienota nadat de betaling is ontvangen op de rekening van de therapeut.

Voor klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot: 1. de therapeut, 2. de beroepsorganisatie van de therapeut en 3. tot de klachtenfunctionaris van de CamCoop. (https://www.camcoop.nl)

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.


4. Wijziging van de behandeling

Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de therapie te wijzigen of aan te vullen zullen natuurgeneeskundige en cliënt in onderling overleg de behandeling aanpassen.

5. Geheimhouding

Natuurgeneeskundige heeft geheimhoudingsplicht van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de behandeling of van een andere bron is verkregen. De medische gegevens van cliënt vallen hier in ieder geval onder. De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens van de cliënt worden zorgvuldig bewaard gedurende de behandeling en tot 15 jaar na het laatste bezoek i.v.m. de eisen die aan de praktijkinrichting worden gesteld. Daarna zullen de gegevens op een veilige manier worden vernietigd.

 6. Klachten

Indien cliënt niet tevreden is of klachten heeft over de behandeling of verrichte werkzaamheden, dient dit binnen 30 dagen schriftelijk te worden gemeld aan natuurgeneeskundige. Natuurgeneeskundige doet wat in haar vermogen ligt om tot een wederzijdse oplossing te komen.

 7. Betaling

Client dient de factuur middels een transactie (overboeking, contant) binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen op de vermelde bankrekening. Bij te late betaling zal een incassobureau ingeschakeld worden en is de cliënt aansprakelijk voor alle kosten die daarmee gepaard gaan.

 8. Verhindering

Een afspraak verzetten of annuleren, dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren, zodat Zensitive de plaats kan opvullen. Bij te late annulering zullen de kosten voor het consult in rekening worden gebracht.